Bezpieczny Kredyt 2% oraz Mieszkanie bez wkładu własnego​

Dowiedz się na czym polegają programy i jak z nich skorzystać.

Umów się na bezpłatną konsultację

i sprawdź swoją zdolność kredytową

Kredyt 2% - co warto wiedzieć

01.

Na czym polega program Bezpieczny Kredyt 2%?
Kto może skorzystać z programu? Warunki dla kredytobiorców.​

Dopłatę do kredytu hipotecznego można uzyskać na zakup:

 • mieszkania z rynku pierwotnego,
 • mieszkania z rynku wtórnego,
 • zakup domu z rynku wtórnego,
 • zakup działki budowlanej i budowę domu jednorodzinnego.
 •  
 • Maksymalna wysokość kredytu, w programie Bezpieczny Kredyt 2% to:
 • 500 tys. zł – w przypadku singli,
 • 600 tys. zł – w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym, wspólnym dzieckiem.
 •  
Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o powierzchnię lokalu i cenę za m2 mieszkania. Natomiast są ograniczenia, co do kwoty kredytu, jaką można uzyskać na dokończenie rozpoczętej budowy. W tym przypadku, aktualne przepisy projektowanej ustawy nie wskazują na jakim etapie musi znajdować się budowa domu jednorodzinnego, by móc skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%, tym samym jest to możliwe do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Maksymalny wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł. Warto wiedzieć, że wkładem własnym może być działka lub wartość nieruchomości uwzględniająca dotychczas przeprowadzone prace budowlane. Wobec tego kredyt będzie można uzyskać pod warunkiem że wartość wybudowanego domu w obecnym stanie jest niższa niż 200 tys zł.

Aby móc skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%, trzeba spełnić następujące warunki:

 • Wiek

Kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat. W przypadku małżeństw lub par które wspólnie wychowują co najmniej jedno dziecko, wystarczy że kryterium wieku jest spełnione przez jedną osobę.

 • Zdolność kredytowa
  Kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową, adekwatną do kwoty kredytu. Jeśli masz wątpliwości odnośnie posiadanej zdolności kredytowej, umów się na bezpłatną konsultację. 
 • Brak kredytu hipotecznego
  W dniu składania wniosku, kredytobiorca nie może być stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowa kredytu została rozwiązana, na skutek odstąpienia od umowy deweloperskiej.
 • Brak prawa własności do nieruchomości
  Zarówno kredytobiorca, jak i osoby, które wchodzą w skład jego gospodarstwa domowego, nie mogą posiadać prawa własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prawo dotyczy nie więcej niż 50% udziału w nieruchomości, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje w nieruchomości. Planowane jest również kilka innych wyjątków od tej zasady – aby sprawdzić czy spełniasz wymogi programu skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów kredytowych w placówkach w całej Polsce.
 • Brak spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
  Zarówno kredytobiorca, jak i osoby, które wchodzą w skład jego gospodarstwa domowego, nie mogą posiadać spółdzielczego do lokalu lub domu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prawo dotyczy nie więcej niż 50% udziału w nieruchomości, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje w nieruchomości.

02.

Na czym będą polegać dopłaty do kredytu?​

Dopłaty do rat kredytu wypłacane będą przez pierwsze 10 lat spłaty i pomniejszą wysokość raty kredytu

Wysokość dopłat uzależniona jest od wskaźnika, który wyliczać i publikować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta instytucja zajmie się również rozliczeniami z bankami, które udzielają kredytów w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Wysokość dopłaty uzależniona jest od różnicy pomiędzy wspomnianym wskaźnikiem a stawką 2 proc. Dzięki temu oprocentowanie kredytu w okresie otrzymywania dofinansowania zbliżone jest do 2 proc. (co nie oznacza że dokładnie tyle będzie wynosić). W efekcie koszt obsługi kredytu powinien być tak niski, jak w czasach rekordowo niskich stóp procentowych, tj. jesienią 2021 r.

Co więcej, oprocentowanie kredytu będzie okresowo stałe, co najmniej przez czas wypłacania dopłat. Stawka ma być ustalana na okres 5 lat i nie może być mniej korzystna niż ta występująca w standardowej ofercie w banku.

W okresie otrzymywania dopłat kredyt musi być spłacany w formule raty malejącej. Po tym okresie, domyślnie spłacany będzie w ratach równych.

03.

Haczyki programu Kredyt 2% Na co warto uważać.​

COFNIĘCIE BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%

Zaciągając Bezpieczny Kredyt 2% i korzystając jednocześnie z programu Pierwsze Mieszkanie, trzeba mieć na uwadze dodatkowe ograniczenia i restrykcje, które nie występują w przypadku standardowego kredytu hipotecznego. 

Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu mogą zostać wstrzymane w przypadku gdy kredytobiorca:

 • sprzeda nieruchomość w okresie przysługiwania dopłat (obowiązują nieliczne wyjątki)
 • nie wykorzystuje nabytej nieruchomości do celów mieszkalnych (w ciągu 24 miesięcy od nabycia lub wybudowania)
 • wynajmie lub użyczy całość lub część nieruchomości innej osobie w okresie przysługiwania dopłat
 • zmieni sposób użytkowania nieruchomości, uniemożliwiając zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (np. prowadząc w nim działalność gospodarczą)
 • nabędzie prawo własności lub spółdzielcze prawo własnościowe do innej nieruchomości (nie dotyczy dziedziczenia) 
 • przestanie prowadzić gospodarstwo domowe w kredytowanej nieruchomości na minimum 12 miesięcy (z wyjątkiem sytuacji gdy nieruchomość nadal jest użytkowana przez drugiego kredytobiorcę lub gdy lokal/dom został wyłączony z użytkowania bez winy kredytobiorcy)
 • zmieni oprocentowanie kredytu stałego na zmienne na swój wniosek
 • ogłosi upadłość konsumencką
 • przestanie być stroną umowy o Bezpieczny Kredyt, w sytuacji gdy jako jedyny kredytobiorca spełniał warunek nieposiadania innej nieruchomości (nie dotyczy sytuacji śmierci kredytobiorcy)
 • zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • spłaci część kredytu przed terminem, z wyjątkiem gdy: spłata nastąpiła po trzech latach od udzielenia kredytu/ spłata dotyczyła części objętej gwarancją/ łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekracza kwoty 200 000 zł 

04.

W których bankach można starać się o Bezpieczny Kredyt?​

Lista banków, będą udzielały kredytów z dopłatami stale się poszerza. Od początku lipca 2023 r. takie kredyty znajdą się w ofercie m.in.:

Alior Banku,
Banku Pekao,
PKO BP,
Velo Banku.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji


i sprawdź swoją zdolność kredytową

Mieszkanie bez wkładu własnego​

01.

Na czym polega program Mieszkanie bez wkładu własnego?
Podstawowe założenia ​

Korzystając z programu, kredytobiorca otrzymuje gwarancję na część kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego albo jego budowę.

W praktyce oznacza to, że gwarancja zastąpi wymóg wniesienia wkładu własnego podczas zaciągania kredytu.

Kredytobiorca korzystający z programu może dodatkowo wnieść wkład własny w wysokości 20% w przypadku kredytu o zmiennej stopie procentowej, a 30% dla kredytów o stałej albo o okresowo stałej stopie procentowej. Należy jednak mieć na uwadze, że łączna wysokość części kredytu objętej gwarancją + wkładu własnego kredytobiorcy nie może być wyższa niż 200 tys. zł, a także nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% lub 30% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest ten kredyt. 

02.

Dla kogo jest Rodzinny kredyt mieszkaniowy? Warunki dla kredytobiorców.​

Kto może skorzystać z programu Rodzinny kredyt mieszkaniowy?

 • osoby posiadające zdolność kredytową oraz dochody umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, a jednocześnie nieposiadające środków na wymagany wkład własny lub chcące zaciągnąć kredyt z niedużym wkładem własnym
 • każdy, tzn. osoby wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko (będące w związku nieformalnym), małżeństwa czy też rodziny wielodzietne lub single. W przypadku osób będących w związku nieformalnym, które nie posiadają wspólnych dzieci, należy ubiegać się o przyznanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego odrębnie – jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.
  Co istotne, ustawa nie określa limitu wieku beneficjenta.

Aby skorzystać z programu należy spełniać następujące warunki:

 • osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego nie mogą posiadać prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego (wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci*.
 • w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o Rodzinny kredyt mieszkaniowy, nie może mieć miejsca dokonanie darowizny mieszkania lub domu jednorodzinnego na rzecz członka rodziny
 • cena mieszkania kupowanego na rynku pierwotnym lub wtórnym nie może przekroczyć ustawowego limitu ceny – aktualne limity znajdują na stronie internetowej BGK.
  * W czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku:

-rodzin z dwojgiem dzieci mieszkanie nie większe niż 50 m2,
-rodzin z trojgiem dzieci mieszkanie nie większe niż 75 m2,
-rodzin z czworgiem dzieci mieszkanie nie większe niż 90 m2,
-rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje.


Dodatkowo, ustawodawca przewidział Spłatę rodzinną.
Jest to jednorazowa spłata części kapitału rodzinnego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia rodziny o drugie albo kolejne dziecko.
Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko.

Czy można skorzystać z obu programów jednocześnie?

W takim przypadku, należy spełnić kryteria osobowe określone w programie Rodzinny kredyt mieszkaniowy. Warto jednak pamiętać, że wykluczeniem z programu jest posiadanie kredytu hipotecznego na nieruchomość mieszkalną w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o Bezpieczny Kredyt.

Aby skorzystać z jednego lub obu programów niezbędna jest odpowiednia zdolność kredytowa. Aktualnie z uwagi na dużą liczbę zmian w podejściu do liczenia zdolności, samo sprawdzenie jej w internetowej porównywarce może być nieprecyzyjne, a poziom błędu to czasem nawet 15-20%. Wobec tego, aby mieć pewność, najlepiej uzyskać wstępną informację u pośrednika, który poza użyciem swojej porównywarki, jest w stanie zasięgnąć opinii bezpośrednio u analityka w każdym banku. Podczas konsultacji powiem Ci jakie dokumenty przygotować, abyśmy mogli sprawnie i precyzyjnie przeliczyć Twoją zdolność. 

Umów się na bezpłatną konsultację kredytową

ZABOOKUJ SPOTKANIE ONLINE

LUB SKONTAKTUJ SIĘ